3 pound Parmigiano Reggiano NO RIND 100% Yield

3 pound Parmigiano Reggiano NO RIND

An Excellent 24 Month Parmigiano Reggiano with No Rind. 
100% Yield!

Subscribe